Indiana Asphalt Paving Company


3221 Bertholet Boulevard

Valparaiso, IN 46383
Plant Phone: 219.531.5843
Alt. Phone: 219.924.5900